Ledenvergadering 2020

Op dinsdag 20 oktober 2020 om 20:00 begint de jaarlijkse ledenvergadering van de OG in de Woeste Hoeve, met als voorlopige agenda:

 • Opening
 • Van het bestuur
 • Vaststellen notulen ledenvergadering 14 mei 2019
 • Secretarieel verslag 2019-2020
 • Financieel verslag 2019 en accorderen door de kascontrolecommissie, tevens verkiezing nieuw kascontrolecommissielid. Vrijwilligers gevraagd!
 • Bestuur;
  • Aftreedschema
  • Beheer Woeste Hoeve
 • Wat verder ter tafel komt en de rondvraag
 • Sluiting

Heeft u interesse om deel uit te maken van het bestuur, graag even van tevoren aanmelden.

De concept notulen vindt u hier: verslag ledenvergadering 14 mei 2019

Vanwege de corona regels is de aanwezigheid van het aantal personen in de Woeste Hoeve beperkt, daarom is aanmelden, met vermelding van het aantal personen, van tevoren verplicht. Aanmelden kan: herman.sierag@gmail.com

Namens het bestuur bent u die avond hartelijk welkom.